ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. LC

 
Violaceae 32 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. LC

 
Violaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa

Paypayrola guianensis Aubl. LC

 
Violaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis

Paypayrola hulkiana Pulle

 
Violaceae 20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana

Rinorea amapensis Hekking LC

 
Violaceae 58 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis

Rinorea neglecta Sandwith LC

 
Violaceae 54 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta

Rinorea pectino-squamata Hekking VU

 
Violaceae 195 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea pectino-squamata
Rinorea pectino-squamata
Rinorea pectino-squamata
Rinorea pectino-squamata