ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Araceae 289 248 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus