ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.

 
Bromeliaceae 31 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea aquilega

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

 
Bromeliaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia

Aechmea distichantha Lem.

 
Bromeliaceae 43 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha

Aechmea melinonii Hook.

 
Bromeliaceae 12 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii

Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.

 
Bromeliaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

 
Bromeliaceae 77 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis