ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allophylus racemosus Sw. LC

 
Sapindaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allophylus racemosus
Allophylus racemosus
Allophylus racemosus

Allophylus robustus Radlk.

 
Sapindaceae 24 1 നിരീക്ഷണം
Allophylus robustus
Allophylus robustus
Allophylus robustus
Allophylus robustus