ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ambelania acida Aubl. LC

 
Apocynaceae 63 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambelania acida
Ambelania acida
Ambelania acida
Ambelania acida