ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth

 
Bignoniaceae 50 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum