ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. LC

 
Violaceae 32 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia