ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L. LC

കശുമാവ്
Anacardiaceae 677 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.

 
Anacardiaceae 67 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium spruceanum
Anacardium spruceanum
Anacardium spruceanum
Anacardium spruceanum