ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Araeococcus goeldianus

Araeococcus micranthus Brongn.

 
Bromeliaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araeococcus micranthus
Araeococcus micranthus
Araeococcus micranthus
Araeococcus micranthus