ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Astronium ulei Mattick

 
Anacardiaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astronium ulei
Astronium ulei
Astronium ulei
Astronium ulei