ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brocchinia hechtioides Mez

 
Bromeliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brocchinia hechtioides
Brocchinia hechtioides
Brocchinia hechtioides

Brocchinia reducta Baker

 
Bromeliaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brocchinia reducta
Brocchinia reducta
Brocchinia reducta
Brocchinia reducta