ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bromelia plumieri (E.Morren) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 63 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromelia plumieri
Bromelia plumieri
Bromelia plumieri
Bromelia plumieri