ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Byrsonima altissima DC.

 
Malpighiaceae 26 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima altissima
Byrsonima altissima
Byrsonima altissima
Byrsonima altissima

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth LC

 
Malpighiaceae 74 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia

Byrsonima densa (Poir.) DC. LC

 
Malpighiaceae 77 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima densa
Byrsonima densa
Byrsonima densa
Byrsonima densa

Byrsonima laevigata (Poir.) DC. LC

 
Malpighiaceae 26 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima laevigata
Byrsonima laevigata
Byrsonima laevigata
Byrsonima laevigata

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. LC

 
Malpighiaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima verbascifolia
Byrsonima verbascifolia
Byrsonima verbascifolia
Byrsonima verbascifolia