ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Doryopteris pedata (L.) Fée

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata