ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase

 
Poaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinolaena inflexa
Echinolaena inflexa
Echinolaena inflexa
Echinolaena inflexa