ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Hemionitis rufa (L.) Sw.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa