ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc.

 
Poaceae 43 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllostachys bambusoides
Phyllostachys bambusoides
Phyllostachys bambusoides
Phyllostachys bambusoides