ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Thyrsodium guianense Sagot ex Marchand

 
Anacardiaceae 224 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thyrsodium guianense
Thyrsodium guianense
Thyrsodium guianense
Thyrsodium guianense

Thyrsodium puberulum J.D.Mitch. & Daly LC

 
Anacardiaceae 52 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thyrsodium puberulum
Thyrsodium puberulum
Thyrsodium puberulum
Thyrsodium puberulum