ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tillandsia anceps Lodd.

 
Bromeliaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia anceps
Tillandsia anceps
Tillandsia anceps
Tillandsia anceps

Tillandsia bulbosa Hook.

 
Bromeliaceae 74 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa

Tillandsia duratii Vis.

 
Bromeliaceae 12 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii

Tillandsia fasciculata Sw. LC

 
Bromeliaceae 154 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata

Tillandsia flexuosa Sw.

 
Bromeliaceae 21 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia flexuosa
Tillandsia flexuosa
Tillandsia flexuosa
Tillandsia flexuosa

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl.

 
Bromeliaceae 167 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia stricta
Tillandsia stricta
Tillandsia stricta
Tillandsia stricta

Tillandsia tenuifolia L.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Tillandsia tenuifolia