ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vittaria costata Kunze

 
Vittariaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Vittaria costata
Vittaria costata
Vittaria costata
Vittaria costata

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Vittariaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Vittariaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata