ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthocereus

Acanthocereus

59 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hylocereus

Hylocereus

1,264 1,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Opuntia

Opuntia

5,432 4,660 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Schlumbergera

Schlumbergera

3,694 3,371 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Selenicereus

Selenicereus

52 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1