ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyrtomium

Cyrtomium

184 146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cystopteris

Cystopteris

594 417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Deparia

Deparia

21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Diplazium

Diplazium

24 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dryopteris

Dryopteris

4,136 3,092 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Nephrolepis

Nephrolepis

3,822 3,372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Tectaria

Tectaria

19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1