ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus

Abrus

259 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

1,426 828 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Adenanthera

Adenanthera

158 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

686 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alysicarpus

Alysicarpus

122 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

315 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caesalpinia

Caesalpinia

412 215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cajanus

Cajanus

563 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Canavalia

Canavalia

15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centrosema

Centrosema

204 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chamaecrista

Chamaecrista

123 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clitoria

Clitoria

899 699 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crotalaria

Crotalaria

1,052 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Cytisus

Cytisus

8,992 6,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Delonix

Delonix

425 253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmanthus

Desmanthus

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmodium

Desmodium

556 347 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Entada

Entada

32 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enterolobium

Enterolobium

65 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Haematoxylum

Haematoxylum

98 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Indigofera

Indigofera

72 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lablab

Lablab

419 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lathyrus

Lathyrus

7,265 5,446 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lespedeza

Lespedeza

22 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lotus

Lotus

1,489 1,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macroptilium

Macroptilium

182 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medicago

Medicago

18,171 13,906 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Melilotus

Melilotus

3,954 2,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mimosa

Mimosa

1,962 1,565 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mucuna

Mucuna

17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pachyrhizus

Pachyrhizus

41 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Parkinsonia

Parkinsonia

1,182 855 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Piscidia

Piscidia

10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pithecellobium

Pithecellobium

329 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Prosopis

Prosopis

148 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pueraria

Pueraria

291 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rhynchosia

Rhynchosia

172 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Samanea

Samanea

32 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Securigera

Securigera

992 847 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Senna

Senna

1,135 809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Sesbania

Sesbania

56 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Spartium

Spartium

4,120 3,062 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stylosanthes

Stylosanthes

14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tephrosia

Tephrosia

92 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trifolium

Trifolium

33,163 27,738 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Ulex

Ulex

5,344 4,204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vicia

Vicia

19,858 15,621 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Vigna

Vigna

45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2