ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostis

Agrostis

1,094 809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aira

Aira

269 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammophila

Ammophila

1,042 802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andropogon

Andropogon

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthoxanthum

Anthoxanthum

1,289 936 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

54 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arthraxon

Arthraxon

32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

1,886 1,468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Avena

Avena

3,282 2,663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bambusa

Bambusa

69 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bothriochloa

Bothriochloa

318 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bouteloua

Bouteloua

102 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Briza

Briza

1,463 1,224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bromus

Bromus

2,453 1,945 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Cenchrus

Cenchrus

73 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chloris

Chloris

244 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chrysopogon

Chrysopogon

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coix

Coix

234 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynodon

Cynodon

1,377 1,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dactylis

Dactylis

5,847 4,692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dactyloctenium

Dactyloctenium

220 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichanthelium

Dichanthelium

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichanthium

Dichanthium

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Digitaria

Digitaria

131 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Distichlis

Distichlis

73 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinochloa

Echinochloa

205 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Ehrharta

Ehrharta

24 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eleusine

Eleusine

434 282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enneapogon

Enneapogon

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eragrostis

Eragrostis

262 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Eustachys

Eustachys

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Festuca

Festuca

206 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hackelochloa

Hackelochloa

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Heteropogon

Heteropogon

63 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Holcus

Holcus

3,304 2,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hordeum

Hordeum

6,461 5,469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Hyparrhenia

Hyparrhenia

500 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ischaemum

Ischaemum

12 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ixophorus

Ixophorus

18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Koeleria

Koeleria

119 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lamarckia

Lamarckia

362 274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leptochloa

Leptochloa

12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leymus

Leymus

16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lolium

Lolium

1,826 1,387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melinis

Melinis

342 244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Muhlenbergia

Muhlenbergia

7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Oplismenus

Oplismenus

26 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Panicum

Panicum

1,236 920 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Paspalum

Paspalum

935 613 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Pennisetum

Pennisetum

663 558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Loading...