ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Adelheid Sendler-Martin
Adelheid Sendler-Martin 28 മേയ് 2022

Lobelia erinus L.

Campanulaceae

Lobelia erinus പുഷ്പം
flower
Adelheid Sendler-Martin
Adelheid Sendler-Martin 28 മേയ് 2022

Adelheid Sendler-Martin
Adelheid Sendler-Martin 28 മേയ് 2022

Lobelia erinus L.

Campanulaceae

Lobelia erinus പുഷ്പം
flower
Lynn Rivera
Lynn Rivera 28 മേയ് 2022

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott

 

ഇല
leaf
Gabriele Gabriele
Gabriele Gabriele 25 മേയ് 2022

liriodendron tulipifera

 

പുഷ്പം
flower
bella phillips
bella phillips 25 മേയ് 2022

Coccinia grandis (L.) Voigt (ivy gourd)

 

ഇല
leaf
പുഷ്പം
flower
bella phillips
bella phillips 25 മേയ് 2022

Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.

റെഡ് ജിഞ്ചർ Zingiberaceae

Alpinia purpurata പുഷ്പം
flower
JMS
JMS 24 മേയ് 2022

Vitex trifolia L.

കരിനൊച്ചി Verbenaceae

Vitex trifolia ഇല
leaf
Dee Bee
Dee Bee 8 ജനു. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Kai Goebel
Kai Goebel 23 മേയ് 2022

Ipomoea batatas (L.) Lam.

മധുരക്കിഴങ്ങ് Convolvulaceae

Ipomoea batatas ഇല
leaf
Loading...