തിരിച്ചറിയാത്തത് ഹവായി നിരീക്ഷണം

mohit gupta
mohit gupta 19 ഒക്ടോ. 2021

സാധ്യതയുള്ള പേര്
തിരിച്ചറിയാത്തത്
സമർപ്പിച്ച പേര്

നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാത്ത ഇനം

നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകൾ ഇന പേരിനു അംഗീകാരം
ഇല
leaf

അവയവത്തിനായി അംഗീകാരം

അധിക വിവരം

അവസാനം പരിഷ്കരിച്ചത്: 4 ഫെബ്രു. 2022

ചിത്രങ്ങൾ

cc-by-sa

നിരീക്ഷണം

cc-by
ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പങ്കിട്ടിട്ടില്ല.