ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus moschatus Medik. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 208 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon incanum (Link) Sweet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 162 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon menziesii Seem. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia koa A. Gray 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia koaia Hillebr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia parramattensis Tindale 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Humm. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 47 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22874 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes splendens Mart. ex Moq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma lavenia (L.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2434 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 198 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6222 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 636 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2244 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 1075 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8756 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 786 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don 160 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 926 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia ponderosa Hillebr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia mutica Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 101 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia stellata (J.R. Forst. & G. Forst.) Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1548 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6511 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 918 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3549 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 1266 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia menziesii (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 650 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2604 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7387 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 699 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 193 ചിത്രങ്ങൾ
Argyroxiphium sandwicense DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 113 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13125 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1902 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2418 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium polyodon G. Forst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 4069 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia menziesiana Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 210 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex lentiformis (Torr.) S. Watson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 875 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1814 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3091 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 34 ചിത്രങ്ങൾ
Baltimora recta L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 350 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5801 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia foliosa Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 273 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 12095 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens gardneri Baker 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2072 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 80 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 561 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 374 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2134 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1425 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 95 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus diandrus Roth 166 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1945 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus madritensis L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus rubens L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sterilis L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus tectorum L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Broussaisia arguta Gaudich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1291 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buchnera pusilla Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13449 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S. Watson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson 1206 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 229 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptocarpus vialis Less. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia sericea A. Gray 16 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9037 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4235 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sandwichiana DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 6652 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9025 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4154 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1958 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 213 ചിത്രങ്ങൾ
Carex longii Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3365 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja exserta (A. Heller) T.I. Chuang & Heckard 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G. Don 1262 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia trifolia (L.) Domin 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia obtusifolia Bertol. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus agrimonioides Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus tribuloides L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cyanus L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea stoebe L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 5850 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 17090 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 2343 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1322 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 158 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce maculata (L.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 339 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 54 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes viridis (Forssk.) Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 11977 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 80 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium glaucum (Sm.) Hook. & Arn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J. Presl 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 15802 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus nodosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 214 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 129 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum macrostegium Schauer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 246 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 943 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 551 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1422 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1701 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2041 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia linearis Nutt. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2853 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13089 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus erubescens Sims 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 3266 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza floribunda Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G. Forst. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A. Chev 161 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1828 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2362 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2227 ചിത്രങ്ങൾ
Coronopus didymus (L.) Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J. Koenig) Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Costus woodsonii Maas 103 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore 60 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula multicava Lem. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 11976 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 7143 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa truxillensis Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria longirostrata Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 77 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 273 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 48 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus C.G. Ehrenb. ex Spach 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2834 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2012 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 846 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta pentagona Engelm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea cooperi (Hook. ex F. Muell.) Domin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 107 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1705 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis Vanderyst 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drumm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus meyenianus Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sanguinolentus Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus virens Michx. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 211 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 687 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 9484 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7256 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11143 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus pusillus Michx. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 545 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato 21 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 494 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella sandwicensis Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1729 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera chinensis (L.) Juss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 100 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman 17 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A. DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 114 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 77 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 800 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 4626 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5180 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 670 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 158 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa walteri (Pursh) A. Heller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta calycina Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1254 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1585 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis erythropoda Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 161 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G. Don 11 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 429 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii Desv. ex P. Beauv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 3420 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janchen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cumingii Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 895 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3084 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 7858 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton 197 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 10402 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1213 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 91 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3317 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pilularis Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1650 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 262 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4557 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5337 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys petraea (Sw.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 161 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macrophylla Desf. ex Pers. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L. f. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1333 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus thonningii Blume 303 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 88 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr 25 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8569 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9667 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula californica (Eschsch.) A. Gray 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 3320 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia arborea Gaudich. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia boliviana Carrière 434 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 8232 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia paniculata Lindl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2620 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2626 ചിത്രങ്ങൾ
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium cuneatum Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3831 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium homeanum Turcz. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 7118 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 4803 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims 321 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2032 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena serrata L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium tomentosum Nutt. ex Seem. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R. Br. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia martinii (Labour.) Britton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 20643 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 210 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Shepard ex Ker Gawl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13481 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Cass. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus popayanensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 232 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium anomalum Hook. & Arn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium procumbens Mill. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm. f.) T. Anderson 70 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis reptans (G. Forst.) T. Anderson ex Hemsl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotheca grandiflora Nutt. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscadelphus giffardianus Rock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus arnottianus A. Gray 53 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus Cav. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus clayi O. Deg. & I. Deg. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus furcellatus Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus waimeae A. Heller 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G. Don 63 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 4238 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum brachyantherum Nevski 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 4979 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7641 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L. f.) R. Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 43 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1965 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 548 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum canariense L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum mutilum L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 14794 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 1068 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 7901 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 3707 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 11405 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cassine L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook. f. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2755 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 487 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ochracea (Lindl.) G. Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6137 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2100 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixophorus unisetus (J. Presl) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 321 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don 69 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 608 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2447 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ensifolius Wikstr. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus phaeocephalus Engelm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia spicigera Schltdl. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 1112 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier 41 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga brevifolia Rottb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 530 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 9741 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 379 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 3422 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16601 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 874 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 9911 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 7849 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus L. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R. Br. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon autumnalis L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium densiflorum Schrad. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium oblongum Small 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1134 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don 41 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 8697 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus triticoides (Buckley) Pilg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 2747 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F. Muell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Linum bienne Mill. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 3768 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 9579 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2253 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7288 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 215 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia mauritiana Lam. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 98 ചിത്രങ്ങൾ
Madia sativa Molina 62 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 3568 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1580 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 435 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Dill. ex Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 3751 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 735 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 3222 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandella antirrhiniflora (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rothm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5116 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1647 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rugosa Desr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12834 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 6752 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1755 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 2574 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis minutiflora P. Beauv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 347 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1933 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 6831 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 341 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros macropus Hook. & Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros polymorpha Gaudich. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore 56 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2228 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11469 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo cerviana (L.) Ser. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Morella cerifera (L.) Small 458 ചിത്രങ്ങൾ
Morella faya (Aiton) Wilbur 113 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 9039 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 17 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia microsperma (DC.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 99 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine lessertiana A. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 12 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 729 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 2199 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis falcata (Cav.) C. Chr. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Scop. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 2565 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1945 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea capensis Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna serrulata (Hochst.) Walp. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 7736 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 598 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 362 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera stricta Ledeb. ex Link 401 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 14579 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum nudicaule L. f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum petiolatum Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum polyphyllum A. Braun 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5306 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 1846 ചിത്രങ്ങൾ
Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7301 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1980 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyspora paniculata (D. Don) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum coloratum L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 665 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1386 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J. Bergius 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flueggé 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2410 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 978 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora subpeltata Ortega 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tarminiana Coppens & V.E. Barney 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 330 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum advena Wipff & Veldkamp 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum macrourum Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum polystachion (L.) Schult. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 2001 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 474 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 5448 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill 163 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pinnatifidum (Jacq.) Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J. Sm. 838 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1900 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1624 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia davidiana (Decne.) Cardot 21 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4629 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 994 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro 957 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus grossus (Langsd. & Fisch.) Brownlie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 696 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2375 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides L. 3334 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1689 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pinaster Aiton 2460 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia piscipula (L.) Sarg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia brunoniana Endl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia umbellifera (J.R. Forst. & G. Forst.) Seem. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum glabrum Hook. & Arn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum viridiflorum Sims 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 111 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago aristata Michx. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago australis Lam. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 11800 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 7926 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. 863 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium superbum de Jonch. & Hennipman 17 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus parviflorus Willd. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea indica (L.) Less. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 7852 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1865 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 2081 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3992 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum convolvulus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum punctatum Elliott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca lutea Sol. ex G. Forst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca molokiniensis Hobdy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9561 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton foliosus Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia affinis Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia glabrata Becc. & Rock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia munroi Rock 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 14973 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum variabile (R. Br.) Radlk. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium sandwicensium (Gaudich.) Anderb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 360 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2345 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria kaduana (Cham. & Schltdl.) Fosberg 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5145 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 651 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris longifolia L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria montana (Lour.) Merr. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder 176 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus suber L. 3148 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 12739 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 7989 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1499 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1697 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia picroides (L.) Roth 977 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia tingitana (L.) Roth 476 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus sandwicensis A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 114 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia scabra L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 7968 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa laevigata Michx. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus argutus Link 1157 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus armeniacus Focke 593 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ellipticus Sm. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus glaucus Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus niveus Thunb. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3791 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8655 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 10774 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sadleria cyatheoides Kaulf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina subulata (Sw.) C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria latifolia Willd. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia depressa Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola tragus L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea P.J. Buchoz ex Etlinger 27 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 23668 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 309 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum haleakalae Hillebr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum paniculatum Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola coriacea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola gaudichaudii Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola sericea Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1708 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 4225 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 475 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash 20 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostachyum glaucifolium (Rupr.) Munro 9 ചിത്രങ്ങൾ
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran 5120 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Securigera varia (L.) Lassen 1158 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 129 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio hydrophilus Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio madagascariensis Poir. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L. 947 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 6722 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.) Irwin & Barneby 10 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 717 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania tomentosa Hook. & Arn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 39 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1875 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L. 2570 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm. f. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Sida fallax Walp. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 1174 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L. 8615 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1533 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4250 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax melastomifolia Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4337 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aviculare G. Forst. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav. 1153 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 5716 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 1072 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti 9 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 10069 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 2104 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 221 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6747 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd 492 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago altissima L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Soliva sessilis Ruiz & Pav. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 9800 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 8794 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1581 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 2104 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 4354 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P. Beauv. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce assurgens Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ovalifolia (M. Martens & Galeotti) Hemsl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenopholis obtusata (Michx.) Scribn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 802 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 146 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 95 ചിത്രങ്ങൾ
Stapelia gigantea N.E. Br. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 8412 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 305 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 227 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 73 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 32 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Syncarpia glomulifera (Sm.) Nied. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 790 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 922 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 70 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1350 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 12976 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3707 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L. f. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1637 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 237 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia bicolor (Mill.) Cogn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John 16 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa 56 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Thuarea involuta (G. Forst.) R. Br. ex Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2767 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora Roxb. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. ex Cogn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 207 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia argentea L. f. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 3442 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina hort. ex Bosse 412 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 3608 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus berteronianus Schult. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 131 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1569 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 2469 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 2134 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium glomeratum L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 925 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 4549 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 14325 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 9782 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 923 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20214 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 7926 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 2627 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 5695 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R. Webster 5 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 2392 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium calycinum Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium reticulatum Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum blattaria L. 2483 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 14717 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 968 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 6270 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena brasiliensis Vell. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena litoralis Kunth 54 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2916 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray 99 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 2064 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 2371 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 4736 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 9483 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 6714 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm. f.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna speciosa (Kunth) Verdc. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 11703 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia bromoides (L.) Gray 132 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Watsonia borbonica (Pourr.) Goldblatt 164 ചിത്രങ്ങൾ
Wikstroemia phillyreifolia A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 3823 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 703 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 6178 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 91 ചിത്രങ്ങൾ
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 1406 ചിത്രങ്ങൾ
Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ