ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 135 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon incanum (Link) Sweet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon menziesii Seem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia koa A. Gray 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia koaia Hillebr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Humm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20926 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes splendens Mart. ex Moq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1942 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 136 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4968 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1577 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6629 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don 122 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 1109 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia ponderosa Hillebr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 905 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2631 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 991 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia menziesii (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1186 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1357 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2102 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5498 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 528 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 633 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 135 ചിത്രങ്ങൾ
Argyroxiphium sandwicense DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 73 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10145 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1739 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1507 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1906 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 927 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium polyodon G. Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3156 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia menziesiana Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 201 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex lentiformis (Torr.) S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 720 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1385 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Baltimora recta L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 261 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5109 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia foliosa Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 160 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10913 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens gardneri Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 34 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 429 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 286 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus diandrus Roth 160 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus madritensis L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus rubens L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sterilis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus tectorum L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Broussaisia arguta Gaudich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buchnera pusilla Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10881 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 181 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S. Watson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson 846 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T. Aiton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 188 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptocarpus vialis Less. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia sericea A. Gray 15 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7395 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3576 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sandwichiana DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5449 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7184 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 2478 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 169 ചിത്രങ്ങൾ
Carex longii Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2503 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja exserta (A. Heller) T.I. Chuang & Heckard 3 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G. Don 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia trifolia (L.) Domin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia obtusifolia Bertol. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus agrimonioides Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus tribuloides L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cyanus L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea stoebe L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4629 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 13493 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1703 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 919 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce maculata (L.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 117 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes viridis (Forssk.) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9589 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium glaucum (Sm.) Hook. & Arn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13039 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 87 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum macrostegium Schauer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 232 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 420 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1072 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1349 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia linearis Nutt. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2183 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10133 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus erubescens Sims 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 2128 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza floribunda Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G. Forst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A. Chev 91 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1367 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Coronopus didymus (L.) Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J. Koenig) Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Costus woodsonii Maas 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore 56 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula multicava Lem. 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 9724 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 5961 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa truxillensis Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus C.G. Ehrenb. ex Spach 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2227 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1485 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta pentagona Engelm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea cooperi (Hook. ex F. Muell.) Domin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis Vanderyst 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus virens Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7389 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5359 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8485 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus pusillus Michx. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato 20 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 397 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella sandwicensis Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera chinensis (L.) Juss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 68 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 82 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 3345 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3842 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 411 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa walteri (Pursh) A. Heller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta calycina Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1099 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis erythropoda Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 86 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 361 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii Desv. ex P. Beauv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2944 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 653 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janchen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cumingii Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5638 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton 139 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8599 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 50 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2452 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pilularis Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3462 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4086 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys petraea (Sw.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 89 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macrophylla Desf. ex Pers. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L. f. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus thonningii Blume 268 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 52 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr 24 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6900 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8614 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula californica (Eschsch.) A. Gray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 2322 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia arborea Gaudich. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia boliviana Carrière 297 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 6450 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia paniculata Lindl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2140 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium cuneatum Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3261 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium homeanum Turcz. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 6191 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 3744 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims 263 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1587 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena serrata L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium tomentosum Nutt. ex Seem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R. Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17531 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 170 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Shepard ex Ker Gawl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7654 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum foetidum (L.) Cass. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus popayanensis Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 152 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium anomalum Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm. f.) T. Anderson 56 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis reptans (G. Forst.) T. Anderson ex Hemsl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotheca grandiflora Nutt. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscadelphus giffardianus Rock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus arnottianus A. Gray 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus Cav. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus clayi O. Deg. & I. Deg. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus furcellatus Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus waimeae A. Heller 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G. Don 59 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 3102 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum brachyantherum Nevski 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 3911 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L. f.) R. Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 412 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum canariense L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum mutilum L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 13929 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 6394 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 2873 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 8824 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cassine L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook. f. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1982 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 689 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ochracea (Lindl.) G. Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4791 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1612 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixophorus unisetus (J. Presl) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 194 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don 39 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ensifolius Wikstr. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus phaeocephalus Engelm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia spicigera Schltdl. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier 4347 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier 33 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga brevifolia Rottb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 7954 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 318 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 2700 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13749 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 7959 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 6115 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R. Br. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium densiflorum Schrad. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium oblongum Small 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don 20 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 7198 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus triticoides (Buckley) Pilg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 1912 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F. Muell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Linum bienne Mill. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 2782 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7235 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1693 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5756 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 189 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia mauritiana Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 66 ചിത്രങ്ങൾ
Madia sativa Molina 57 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2466 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2928 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 553 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 2629 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3930 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rugosa Desr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9053 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5027 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis minutiflora P. Beauv. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 288 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5362 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 302 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros macropus Hook. & Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros polymorpha Gaudich. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore 50 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8754 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo cerviana (L.) Ser. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 982 ചിത്രങ്ങൾ
Morella cerifera (L.) Small 331 ചിത്രങ്ങൾ
Morella faya (Aiton) Wilbur 36 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7299 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia microsperma (DC.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 68 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine lessertiana A. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 10 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 517 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 975 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 1639 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis falcata (Cav.) C. Chr. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Scop. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea capensis Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna serrulata (Hochst.) Walp. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6363 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 437 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 296 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera stricta Ledeb. ex Link 310 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6851 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum nudicaule L. f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum petiolatum Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum polyphyllum A. Braun 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4113 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 1436 ചിത്രങ്ങൾ
Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5850 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1556 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyspora paniculata (D. Don) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum coloratum L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 546 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J. Bergius 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flueggé 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2457 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 247 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum advena Wipff & Veldkamp 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum macrourum Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum polystachion (L.) Schult. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1424 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 359 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4155 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill 113 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pinnatifidum (Jacq.) Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J. Sm. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1343 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia davidiana (Decne.) Cardot 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3316 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 786 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro 732 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1798 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides L. 2476 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pinaster Aiton 1825 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia piscipula (L.) Sarg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia brunoniana Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia umbellifera (J.R. Forst. & G. Forst.) Seem. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum glabrum Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum viridiflorum Sims 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago aristata Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago australis Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10284 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6172 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium superbum de Jonch. & Hennipman 12 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus parviflorus Willd. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea indica (L.) Less. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5748 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1445 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 599 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3113 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum convolvulus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum hydropiper L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 465 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca lutea Sol. ex G. Forst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7065 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton foliosus Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia affinis Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia glabrata Becc. & Rock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia munroi Rock 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 11930 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum variabile (R. Br.) Radlk. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium sandwicensium (Gaudich.) Anderb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 314 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1775 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria kaduana (Cham. & Schltdl.) Fosberg 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4216 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris longifolia L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria montana (Lour.) Merr. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder 77 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus suber L. 2224 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 527 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 10384 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 5846 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia picroides (L.) Roth 601 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia tingitana (L.) Roth 355 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus sandwicensis A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 74 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia scabra L. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6099 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa laevigata Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus argutus Link 795 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus armeniacus Focke 404 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ellipticus Sm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus niveus Thunb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia brevifolia (Pohl) Ezcurra 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3017 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 701 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 8264 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sadleria cyatheoides Kaulf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina subulata (Sw.) C. Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria latifolia Willd. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia depressa Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola tragus L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 19677 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 162 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum haleakalae Hillebr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum paniculatum Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola coriacea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola gaudichaudii Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola sericea Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1311 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 3089 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 441 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash 11 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostachyum glaucifolium (Rupr.) Munro 9 ചിത്രങ്ങൾ
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran 3911 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Securigera varia (L.) Lassen 914 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 56 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio hydrophilus Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio madagascariensis Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5580 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.) Irwin & Barneby 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 425 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania tomentosa Hook. & Arn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 36 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L. 2085 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm. f. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida fallax Walp. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L. 7016 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3428 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax melastomifolia Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3371 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aviculare G. Forst. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 4858 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 788 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 7154 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 1556 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3633 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd 501 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago altissima L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Soliva sessilis Ruiz & Pav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7918 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6953 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 3453 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P. Beauv. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 829 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce assurgens Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ovalifolia (M. Martens & Galeotti) Hemsl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 947 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenopholis obtusata (Michx.) Scribn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 575 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stapelia gigantea N.E. Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6559 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 203 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 20 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 555 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 694 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10076 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3078 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2525 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L. f. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1172 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 196 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia bicolor (Mill.) Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John 16 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa 45 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Thuarea involuta (G. Forst.) R. Br. ex Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora Roxb. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 1749 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 168 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia argentea L. f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2683 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina hort. ex Bosse 331 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 2924 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus berteronianus Schult. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 140 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 1983 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium glomeratum L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 3537 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 11469 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7942 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2054 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6259 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 791 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 1990 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 4606 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R. Webster 5 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 1837 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 818 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium reticulatum Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum blattaria L. 2003 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 12668 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 723 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 4806 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena brasiliensis Vell. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena litoralis Kunth 37 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2150 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray 85 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 1780 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 3282 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 8130 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 5962 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm. f.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna speciosa (Kunth) Verdc. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 9497 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia bromoides (L.) Gray 113 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Watsonia borbonica (Pourr.) Goldblatt 113 ചിത്രങ്ങൾ
Wikstroemia phillyreifolia A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2750 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 5107 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 70 ചിത്രങ്ങൾ
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ