ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson

തുപ്പലംപൊട്ടി
Acanthaceae 210 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asystasia gangetica
Asystasia gangetica
Asystasia gangetica
Asystasia gangetica

Barleria cristata L.

 
Acanthaceae 502 351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barleria cristata
Barleria cristata
Barleria cristata
Barleria cristata

Barleria lupulina Lindl.

 
Acanthaceae 98 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barleria lupulina
Barleria lupulina
Barleria lupulina
Barleria lupulina

Blechum pyramidatum (Lam.) Urb.

 
Acanthaceae 88 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechum pyramidatum
Blechum pyramidatum
Blechum pyramidatum
Blechum pyramidatum

Dicliptera chinensis (L.) Juss.

 
Acanthaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicliptera chinensis
Dicliptera chinensis
Dicliptera chinensis
Dicliptera chinensis

Hemigraphis alternata (Burm. f.) T. Anderson

 
Acanthaceae 68 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemigraphis alternata
Hemigraphis alternata
Hemigraphis alternata
Hemigraphis alternata

Hemigraphis reptans (G. Forst.) T. Anderson ex Hemsl.

 
Acanthaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemigraphis reptans
Hemigraphis reptans
Hemigraphis reptans
Hemigraphis reptans

Hypoestes phyllostachya Baker

 
Acanthaceae 3,573 3,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya

Justicia betonica L.

വെള്ളക്കുറിഞ്ഞി
Acanthaceae 109 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia betonica
Justicia betonica
Justicia betonica
Justicia betonica

Justicia spicigera Schltdl.

 
Acanthaceae 141 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia spicigera
Justicia spicigera
Justicia spicigera
Justicia spicigera

Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze

 
Acanthaceae 565 418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum
Odontonema cuspidatum
Odontonema cuspidatum
Odontonema cuspidatum

Pseuderanthemum variabile (R. Br.) Radlk.

 
Acanthaceae 57 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pseuderanthemum variabile
Pseuderanthemum variabile
Pseuderanthemum variabile
Pseuderanthemum variabile

Ruellia prostrata Poir.

 
Acanthaceae 46 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ruellia prostrata
Ruellia prostrata
Ruellia prostrata
Ruellia prostrata

Sanchezia speciosa Leonard

 
Acanthaceae 298 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sanchezia speciosa
Sanchezia speciosa
Sanchezia speciosa
Sanchezia speciosa

Thunbergia alata Bojer ex Sims

 
Acanthaceae 2,653 2,286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thunbergia alata
Thunbergia alata
Thunbergia alata
Thunbergia alata

Thunbergia fragrans Roxb.

നൂറൽ വള്ളി
Acanthaceae 188 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thunbergia fragrans
Thunbergia fragrans
Thunbergia fragrans
Thunbergia fragrans

Thunbergia grandiflora Roxb.

തൻ‌ബെർ‌ജിയ ഗ്രാൻ‌ഡിഫ്ലോറ
Acanthaceae 376 332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora
Thunbergia grandiflora
Thunbergia grandiflora
Thunbergia grandiflora

Thunbergia laurifolia Lindl.

ബ്ലൂ ട്രംപറ്റ് വൈൻ
Acanthaceae 32 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia
Thunbergia laurifolia
Thunbergia laurifolia
Thunbergia laurifolia