ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 486 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes splendens Mart. ex Moq. VU

 
Amaranthaceae 39 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

 
Amaranthaceae 1,004 864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 88 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv.

 
Amaranthaceae 53 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 62 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. LC

പൊന്നങ്ങാണി
Amaranthaceae 42 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,116 906 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae 491 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 52 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 734 530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
Amaranthaceae 4,838 3,599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus spinosus L.

മുള്ളൻ ചീര
Amaranthaceae 697 566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae 605 487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Blutaparon vermiculare (L.) Mears

 
Amaranthaceae 40 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare

Gomphrena globosa L.

വാടാർമല്ലി
Amaranthaceae 1,637 1,351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Gomphrena serrata L.

 
Amaranthaceae 194 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata

Iresine herbstii Hook.

 
Amaranthaceae 1,676 1,550 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii