ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 684 451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes splendens Mart. ex Moq. VU

 
Amaranthaceae 39 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

ചോരച്ചീര
Amaranthaceae 1,577 1,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 112 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv.

 
Amaranthaceae 54 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 129 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. LC

പൊന്നാങ്കണ്ണി
Amaranthaceae 50 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,685 1,399 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae 726 598 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 66 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 958 688 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
Amaranthaceae 6,690 4,991 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus spinosus L.

 
Amaranthaceae 993 811 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae 1,006 765 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Blutaparon vermiculare (L.) Mears

 
Amaranthaceae 64 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare
Blutaparon vermiculare

Gomphrena globosa L.

 
Amaranthaceae 2,204 1,823 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Gomphrena serrata L.

 
Amaranthaceae 255 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata

Iresine herbstii Hook.

 
Amaranthaceae 2,359 2,170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii