ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don LR/lc

 
Apocynaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla

Catharanthus roseus (L.) G. Don

നിത്യകല്യാണി
Apocynaceae 1,112 1,017 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

 
Apocynaceae 216 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thevetia peruviana
Thevetia peruviana
Thevetia peruviana
Thevetia peruviana