ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia elegans Mast.

 
Aristolochiaceae 172 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans