ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl

 
Dryopteridaceae 209 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum
Cyrtomium falcatum

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

 
Dryopteridaceae 686 474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis

Deparia petersenii (Kunze) M. Kato

 
Dryopteridaceae 21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii

Diplazium esculentum (Retz.) Sw. LC

 
Dryopteridaceae 35 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum
Diplazium esculentum

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

 
Dryopteridaceae 4,621 3,433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas

Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.

 
Dryopteridaceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana
Dryopteris wallichiana
Dryopteris wallichiana
Dryopteris wallichiana

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

 
Dryopteridaceae 726 541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

 
Dryopteridaceae 1,309 1,137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia

Nephrolepis exaltata (L.) Schott LC

 
Dryopteridaceae 2,188 2,026 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata

Nephrolepis falcata (Cav.) C. Chr.

 
Dryopteridaceae 131 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata
Nephrolepis falcata

Tectaria incisa Cav.

 
Dryopteridaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tectaria incisa
Tectaria incisa
Tectaria incisa
Tectaria incisa