ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 302 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 844 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia koa A. Gray LC

 
Fabaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa

Acacia koaia Hillebr.

 
Fabaceae 34 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 761 427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 22 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia parramattensis Tindale

 
Fabaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Acacia parramattensis
Acacia parramattensis

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 195 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

ഈയൽവാക
Fabaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 830 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 158 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 373 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
Fabaceae 230 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 221 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Cajanus cajan (L.) Millsp.

തുവര
Fabaceae 642 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Canavalia sericea A. Gray LC

 
Fabaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia sericea
Canavalia sericea
Canavalia sericea
Canavalia sericea

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 275 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Chamaecrista nictitans (L.) Moench LC

 
Fabaceae 163 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans

Clitoria ternatea L.

 
Fabaceae 1,095 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Crotalaria brevidens Benth.

 
Fabaceae 50 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens

Crotalaria incana L.

 
Fabaceae 140 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana

Crotalaria juncea L.

 
Fabaceae 97 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea

Crotalaria longirostrata Hook. & Arn. LC

 
Fabaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria longirostrata
Crotalaria longirostrata
Crotalaria longirostrata

Crotalaria micans Link LC

 
Fabaceae 83 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans

Crotalaria pallida Aiton

 
Fabaceae 288 178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida

Crotalaria pumila Ortega LC

 
Fabaceae 48 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila

Crotalaria retusa L.

 
Fabaceae 486 279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa

Crotalaria spectabilis Roth

 
Fabaceae 107 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis

Crotalaria verrucosa L.

 
Fabaceae 32 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa

Cytisus scoparius (L.) Link

 
Fabaceae 9,526 7,339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LC

 
Fabaceae 604 390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. LC

 
Fabaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus
Desmanthus pernambucanus
Desmanthus pernambucanus
Desmanthus pernambucanus

Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. LC

 
Fabaceae 41 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium

Desmodium heterocarpon (L.) DC.

 
Fabaceae 32 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon

Desmodium incanum DC.

 
Fabaceae 190 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum

Desmodium intortum (Mill.) Urb. LC

 
Fabaceae 130 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

 
Fabaceae 81 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum

Desmodium triflorum (L.) DC.

 
Fabaceae 235 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae 34 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. LC

 
Fabaceae 98 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum
Enterolobium cyclocarpum
Enterolobium cyclocarpum
Enterolobium cyclocarpum

Haematoxylum campechianum L. LC

 
Fabaceae 106 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum

Indigofera hendecaphylla Jacq.

 
Fabaceae 36 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla

Indigofera suffruticosa Mill.

അമരി
Fabaceae 55 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa

Lablab purpureus (L.) Sweet

 
Fabaceae 542 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus

Lathyrus latifolius L. LC

 
Fabaceae 7,881 5,954 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius

Lathyrus tingitanus L. LC

 
Fabaceae 397 253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus

Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don LC

 
Fabaceae 41 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lespedeza cuneata
Lespedeza cuneata
Lespedeza cuneata
Lespedeza cuneata

Lotus pedunculatus Cav.

 
Fabaceae 1,943 1,419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

 
Fabaceae 257 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Loading...