ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 569 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia koa A. Gray LC

 
Fabaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa

Acacia koaia Hillebr.

 
Fabaceae 34 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 638 290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 569 328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 260 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

കഴഞ്ചി
Fabaceae 161 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 183 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Cajanus cajan (L.) Millsp.

തുവര
Fabaceae 512 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Canavalia sericea A. Gray LC

 
Fabaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia sericea
Canavalia sericea
Canavalia sericea
Canavalia sericea

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 137 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Chamaecrista nictitans (L.) Moench LC

 
Fabaceae 118 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans

Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം
Fabaceae 777 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Crotalaria brevidens Benth.

 
Fabaceae 25 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens

Crotalaria incana L.

 
Fabaceae 90 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana

Crotalaria juncea L.

 
Fabaceae 64 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea

Crotalaria micans Link LC

 
Fabaceae 36 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans

Crotalaria pallida Aiton

 
Fabaceae 187 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida

Crotalaria pumila Ortega LC

 
Fabaceae 44 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila

Crotalaria retusa L.

കിലുകിലുക്കി
Fabaceae 348 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa

Crotalaria spectabilis Roth

 
Fabaceae 53 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis

Crotalaria verrucosa L.

 
Fabaceae 27 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa

Cytisus scoparius (L.) Link

 
Fabaceae 7,397 5,737 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LC

 
Fabaceae 372 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.

 
Fabaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus
Desmanthus pernambucanus
Desmanthus pernambucanus
Desmanthus pernambucanus

Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. LC

 
Fabaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium
Desmodium cajanifolium

Desmodium heterocarpon (L.) DC.

 
Fabaceae 30 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon

Desmodium incanum DC.

 
Fabaceae 126 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum

Desmodium intortum (Mill.) Urb. LC

 
Fabaceae 93 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

 
Fabaceae 45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum

Desmodium triflorum (L.) DC.

 
Fabaceae 173 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae 31 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. LC

 
Fabaceae 41 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum
Enterolobium cyclocarpum
Enterolobium cyclocarpum
Enterolobium cyclocarpum

Haematoxylum campechianum L. LC

 
Fabaceae 90 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum

Indigofera hendecaphylla Jacq.

 
Fabaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla

Indigofera suffruticosa Mill.

അമരി
Fabaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa

Lablab purpureus (L.) Sweet

അമര
Fabaceae 336 228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus

Lathyrus latifolius L. LC

 
Fabaceae 6,116 4,660 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius

Lathyrus tingitanus L. LC

 
Fabaceae 251 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus

Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don LC

 
Fabaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lespedeza cuneata
Lespedeza cuneata
Lespedeza cuneata
Lespedeza cuneata

Lotus pedunculatus Cav.

 
Fabaceae 1,090 749 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

 
Fabaceae 153 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides

Medicago lupulina L.

 
Fabaceae 3,932 2,963 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago lupulina
Medicago lupulina
Medicago lupulina
Medicago lupulina

Medicago minima (L.) L.

 
Fabaceae 433 282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago minima
Medicago minima
Medicago minima
Medicago minima

Medicago polymorpha L.

 
Fabaceae 1,275 923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Loading...