ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asparagus aethiopicus L. LC

 
Liliaceae 897 723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop

 
Liliaceae 2,518 2,274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus

Astelia menziesiana Sm.

 
Liliaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astelia menziesiana
Astelia menziesiana
Astelia menziesiana

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev LC

 
Liliaceae 176 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa
Cordyline fruticosa

Dianella sandwicensis Hook. & Arn.

 
Liliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianella sandwicensis
Dianella sandwicensis

Zephyranthes citrina Baker

 
Liliaceae 91 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina