ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 135 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon incanum (Link) Sweet LC

 
Malvaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 116 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon menziesii Seem. CR

 
Malvaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 61 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae 242 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Gossypium tomentosum Nutt. ex Seem. VU

 
Malvaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium tomentosum
Gossypium tomentosum
Gossypium tomentosum
Gossypium tomentosum

Hibiscadelphus giffardianus Rock

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hibiscadelphus giffardianus

Hibiscus arnottianus A. Gray EN

 
Malvaceae 36 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus arnottianus
Hibiscus arnottianus
Hibiscus arnottianus
Hibiscus arnottianus

Hibiscus calyphyllus Cav. LC

 
Malvaceae 83 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus

Hibiscus clayi O. Deg. & I. Deg.

 
Malvaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus clayi
Hibiscus clayi
Hibiscus clayi
Hibiscus clayi

Hibiscus furcellatus Lam.

 
Malvaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus furcellatus
Hibiscus furcellatus
Hibiscus furcellatus
Hibiscus furcellatus

Hibiscus mutabilis L.

ചേഞ്ച് റോസ്
Malvaceae 622 446 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus tiliaceus L. LC

 
Malvaceae 276 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus

Hibiscus waimeae A. Heller

 
Malvaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus waimeae
Hibiscus waimeae
Hibiscus waimeae
Hibiscus waimeae

Malachra alceifolia Jacq.

 
Malvaceae 42 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow
Malvaceae 2,468 1,931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva parviflora L.

 
Malvaceae 1,118 915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malvastrum americanum (L.) Torr.

 
Malvaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

 
Malvaceae 323 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum

Malvaviscus penduliflorus DC.

 
Malvaceae 22 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus

Sida acuta Burm. f.

മലങ്കുറുന്തോട്ടി
Malvaceae 89 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta
Sida acuta

Sida ciliaris L.

 
Malvaceae 72 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida ciliaris
Sida ciliaris
Sida ciliaris
Sida ciliaris

Sida cordifolia L.

വെള്ളൂരം
Malvaceae 61 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia
Sida cordifolia

Sida fallax Walp.

 
Malvaceae 24 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax
Sida fallax

Sida rhombifolia L.

ആനക്കുറുന്തോട്ടി
Malvaceae 332 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia
Sida rhombifolia

Sida spinosa L.

 
Malvaceae 120 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa

Sida urens L.

 
Malvaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida urens
Sida urens
Sida urens
Sida urens

Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum
Sidastrum paniculatum

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa LC

പൂവരശ്ശ്
Malvaceae 45 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thespesia populnea
Thespesia populnea
Thespesia populnea
Thespesia populnea

Urena lobata L. LC

ഊർപണം
Malvaceae 442 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Urena lobata
Urena lobata
Urena lobata
Urena lobata