ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melia azedarach L. LC

ശീമവേപ്പ്
Meliaceae 5,045 3,698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

Swietenia macrophylla King VU

 
Meliaceae 24 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla

Swietenia mahagoni (L.) Jacq. NT

ചെറിയ മഹാഗണി
Meliaceae 128 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Swietenia mahagoni
Swietenia mahagoni
Swietenia mahagoni
Swietenia mahagoni