ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eucalyptus botryoides Sm. NT

 
Myrtaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. NT

 
Myrtaceae 806 553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus deglupta Blume VU

 
Myrtaceae 50 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus deglupta

Eucalyptus globulus Labill. LC

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബുലസ്
Myrtaceae 2,452 1,799 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus

Eucalyptus gomphocephala DC. VU

 
Myrtaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala
Eucalyptus gomphocephala
Eucalyptus gomphocephala
Eucalyptus gomphocephala

Eucalyptus pilularis Sm. NT

 
Myrtaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Eucalyptus pilularis
Eucalyptus pilularis

Eucalyptus robusta Sm. NT

 
Myrtaceae 111 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta

Eucalyptus saligna Sm. LC

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eucalyptus saligna

Eucalyptus tereticornis Sm. LC

 
Myrtaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis

Eucalyptus viminalis Labill. NT

 
Myrtaceae 23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis

Eugenia uniflora L. LC

സൂരിനാം ചെറി
Myrtaceae 1,141 899 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora

Metrosideros macropus Hook. & Arn. EN

 
Myrtaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Metrosideros macropus
Metrosideros macropus
Metrosideros macropus
Metrosideros macropus

Metrosideros polymorpha Gaudich. VU

 
Myrtaceae 60 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Metrosideros polymorpha
Metrosideros polymorpha
Metrosideros polymorpha
Metrosideros polymorpha

Pimenta dioica (L.) Merr. LC

സർവ സുഗന്ധി
Myrtaceae 75 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica

Psidium cattleianum Sabine

 
Myrtaceae 314 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum

Psidium guajava L. LC

 
Myrtaceae 1,775 1,369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. LC

തവിട്ടുമരം
Myrtaceae 34 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa

Syzygium cumini (L.) Skeels LC

ഞാവൽ
Myrtaceae 555 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini

Syzygium jambos (L.) Alston LC

 
Myrtaceae 694 422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos