ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Argemone mexicana L.

എരുമക്കള്ളി
Papaveraceae 735 563 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana

Bocconia frutescens L. LC

 
Papaveraceae 86 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens

Eschscholzia californica Cham.

 
Papaveraceae 9,244 8,239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eschscholzia californica
Eschscholzia californica
Eschscholzia californica
Eschscholzia californica

Hunnemannia fumariifolia Sweet

 
Papaveraceae 36 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia
Hunnemannia fumariifolia
Hunnemannia fumariifolia
Hunnemannia fumariifolia