ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 765 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 253 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Ammophila arenaria (L.) Link

 
Poaceae 991 760 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria

Andropogon virginicus L. LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon virginicus

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1,036 781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Aristida adscensionis L.

 
Poaceae 38 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino

 
Poaceae 32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 1,738 1,360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 720 553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1,383 1,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

ഓട്ട്സ്
Poaceae 862 723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl.

മഞ്ഞമുള
Poaceae 70 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 286 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.

 
Poaceae 103 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula

Briza maxima L.

ബ്രിസ മാക്സിമ
Poaceae 1,144 972 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza minor L.

 
Poaceae 214 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Bromus catharticus Vahl

 
Poaceae 61 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus

Bromus diandrus Roth

 
Poaceae 160 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus diandrus
Bromus diandrus
Bromus diandrus
Bromus diandrus

Bromus hordeaceus L.

 
Poaceae 1,521 1,190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus

Bromus madritensis L.

 
Poaceae 82 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus madritensis
Bromus madritensis
Bromus madritensis
Bromus madritensis

Bromus rubens L.

 
Poaceae 58 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus rubens
Bromus rubens
Bromus rubens
Bromus rubens

Bromus secalinus L.

 
Poaceae 139 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus secalinus
Bromus secalinus
Bromus secalinus
Bromus secalinus

Bromus squarrosus L.

 
Poaceae 65 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus

Bromus sterilis L.

 
Poaceae 110 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis

Bromus tectorum L.

 
Poaceae 68 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum

Cenchrus agrimonioides Trin. EN

 
Poaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus agrimonioides
Cenchrus agrimonioides
Cenchrus agrimonioides
Cenchrus agrimonioides

Cenchrus echinatus L.

 
Poaceae 49 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Cenchrus tribuloides L. LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cenchrus tribuloides

Chloris barbata Sw.

 
Poaceae 104 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata

Chloris gayana Kunth

 
Poaceae 56 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana

Chloris radiata (L.) Sw.

 
Poaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata

Chloris virgata Sw.

 
Poaceae 46 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

കുറുക്കൻ പുല്ല്
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus

Coix lacryma-jobi L.

കാട്ടുഗോതമ്പ്
Poaceae 223 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 
Poaceae 1,250 965 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon

Cynodon nlemfuensis Vanderyst

 
Poaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis
Cynodon nlemfuensis
Cynodon nlemfuensis
Cynodon nlemfuensis

Dactylis glomerata L.

 
Poaceae 5,360 4,321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

 
Poaceae 202 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium

Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum
Dichanthelium acuminatum
Dichanthelium acuminatum
Dichanthelium acuminatum

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf

 
Poaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichanthium annulatum
Dichanthium annulatum
Dichanthium annulatum
Dichanthium annulatum

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 65 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria eriantha Steud.

 
Poaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman LC

 
Poaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis

Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult.

 
Poaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria setigera
Digitaria setigera
Digitaria setigera
Digitaria setigera

Digitaria violascens Link

 
Poaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens

Distichlis spicata (L.) Greene LC

 
Poaceae 82 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Loading...