ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 1,949 1,712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 181 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 139 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Cheilanthes viridis (Forssk.) Sw.

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes viridis
Cheilanthes viridis

Pellaea ternifolia (Cav.) Link

 
Pteridaceae 23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 88 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Pteris cretica L.

 
Pteridaceae 541 448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae 27 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris vittata L. LC

 
Pteridaceae 254 198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata