ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 221 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon incanum (Link) Sweet LC

 
Malvaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 161 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon menziesii Seem. CR

 
Malvaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii