ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthocereus tetragonus (L.) Humm. LC

 
Cactaceae 73 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus