ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 126 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum