ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,030 1,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 184 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 148 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum