ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 6,631 4,964 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima