ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 8,907 6,731 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima