ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 158 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus