ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aloe vera (L.) Burm. f.

കറ്റാർവാഴ
Aloaceae 1,140 1,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera