ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

ചോരച്ചീര
Amaranthaceae 1,462 1,257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 107 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv.

 
Amaranthaceae 54 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 126 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. LC

പൊന്നാങ്കണ്ണി
Amaranthaceae 49 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis