ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,060 858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae 473 387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 51 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 715 516 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
Amaranthaceae 4,743 3,532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus spinosus L.

മുള്ളൻ ചീര
Amaranthaceae 644 527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae 544 439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis