ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammannia coccinea Rottb.

 
Lythraceae 38 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea