ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammannia coccinea Rottb.

 
Lythraceae 43 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea